கேள்வி - keelvi - question

தமிழ் English français
யார் - yār ? Who? Qui ?
என்ன ? What? Quoi ?
எந்த - enda ?
எது - edu ?
Which? Quel ?
எப்படி - eppaDi ? How? Comment ?
எவ்வளவு - evvaLavu ?
எத்தனை - ettaneï ?
How much?

How many?
Combien ?
எங்கே - engee ? Where? Où ?
இங்கே - ingee here ici
அங்கே - angee there là, là-bas
எப்பொழுது ? When? Quand ?
ஏன் - een ? Why? Pourquoi ?
ஏனெனில் Because Parce que
பதில் the answer, reply la réponse