தனி பிரதிப் பெயர்
personal pronouns - pronoms personnels

தமிழ் English français
நான் - nān I je
நீ - nii you tu
அவன் - avan
அவள் - avaL
he

she
il

elle
இது
அது - adu
it  [here]

it  [there]
[ici]

[là-bas]
நாங்கள்
நாம்
we  [exclusive]

we  [inclusive]
nous  [exclusif]

nous  [inclusif]
நீங்கள் - niingal you vous
அவர்கள் - avargaL they ils
elles