நாள் day - le jour

தமிழ் English français
ஞாயிற்றுக்கிழமை
ñāyirrukkilameï
Sunday dimanche
திங்கட்கிழமை
tingaTkilameï
Monday lundi
செவ்வாய்க்கிழமை
sevvaikkilameï
Tuesday mardi
புதன்கிழமை
buthankilameï
Wednesday mercredi
வியாழக்கிழமை
viyāLakkilameï
Thursday jeudi
வெள்ளிக்கிழமை
vellikkilameï
Friday vendredi
சனிக்கிழமை
sanikkilameï
Saturday samedi